Προστασία Δεδομένων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Meals & More (εφεξής «Πάροχος») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων σας, που συλλέγονται είτε με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση του προϊόντος (Προπληρωμένη & Προσωποποιημένη Κάρτα Συναλλαγών & Γευμάτων Meals & More) , είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης με τον Πάροχο, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με τον Πάροχο, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει ο Πάροχος και από πού;

α) Δεδομένα ταυτοποίησής των υπαλλήλων σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ,  ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς .

β) Δεδομένα επικοινωνίας των υπαλλήλων σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λ.π. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς.

γ) Δεδομένα σας σχετικά με τις συναλλαγές των υπαλλήλων σας (κατόχων της κάρτας) με τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις (ποσό συναλλαγής και ημερομηνία συναλλαγής)

δ) Δεδομένα καταγραφής συνομιλιών και επικοινωνιών των υπαλλήλων σας (π.χ. τηλεφωνικών, δια ζώσης, ηλεκτρονικών) κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής τους, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

ε) Δεδομένα διενέργειας πράξεων συναλλαγών, τα οποία συλλέγονται από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις με τις οποίες πραγματοποιούνται συναλλαγές με την κάρτα Meals&More. Στις περιπτώσεις αυτές η διαβίβαση των δεδομένων αυτών προς τον Πάροχο θεωρείται ότι γίνεται κατ' εντολή σας προς την διαβιβάζουσα επιχείρηση, η οποία ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια αυτών.

Σε κάθε περίπτωση επειδή μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων (των υπαλλήλων σας), θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση του Παρόχου.

2. Γιατί συλλέγει ο Πάροχος τα δεδομένα σας και για ποιους σκοπούς τα επεξεργάζεται;

Ο Πάροχος συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υπαλλήλων σας που του διαβιβάζετε:

Α. Για την εκτέλεση σύμβασης και τη λήψη μέτρων κατ' αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης.

Η εν λόγω επεξεργασία των υπόψη δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Την ταυτοποίησή των συναλλασσόμενων  και την επικοινωνία μαζί τους κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής σας με τον Πάροχο.

β) Την κατάρτιση της σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων του Πάροχο προς εσάς.

γ) Την επικοινωνία μαζί τους, για την ενημέρωσή τους για την καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος ή την ενημέρωσή τους για το υπόλοιπο της κάρτας κλπ.

Β. Για τη συμμόρφωση του Παρόχου με έννομες υποχρεώσεις του

Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

α) Την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταστολή της απάτης κατά του Παρόχου ή άλλων πελατών του, όπως και κάθε άλλης παράνομης πράξης.

β) Τη συμμόρφωση του Παρόχου με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, καθώς και τις αποφάσεις οποιωνδήποτε αρχών (δημόσιων, εποπτικών κ.λπ.) ή δικαστηρίων.

γ) Την προστασία των πελατών, των εργαζομένων και της περιουσίας τους, και της εν γένει περιουσίας του Παρόχου.

Γ. Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων του Παρόχου ή τρίτου

Η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων του Παρόχου, την πρόληψη και αποτροπή εγκληματικών ενεργειών ή απάτης, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του Παρόχου.  

Δ. Με τη συγκατάθεσή σας

Η επεξεργασία των δεδομένων των υπαλλήλων σας βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει με βάση και το παρόν.  

Οι υπάλληλοί σας έχουν  δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή τους προ της ανάκλησής της.

Ε. Κατάρτιση προφίλ ή αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης

Ο Πάροχος σε καμιά περίπτωση δε θα καταρτίσει το προφίλ των υπαλλήλων σας χρησιμοποιώντας τα δεδομένα τους.   

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεών του Παρόχου,  την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του , καθώς και στις περιπτώσεις που ο Πάροχος είναι εξουσιοδοτημένος ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων των υπαλλήλων σας  μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

α) Οι υπάλληλοι του Παρόχου οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.

β) Φορείς στους οποίους ο Πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό του (εκτελούντες την επεξεργασία) όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, άλλα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επεξεργάζονται δεδομένα για λόγους ελέγχου αυτών και επικαιροποίησής τους (συμπεριλαμβανομένης της επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, σε περίπτωση που έχετε παραλείψει να γνωστοποιήσετε τη σχετική μεταβολή στον Πάροχο), υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση των όρων ασφαλείας και του απορρήτου.

γ) Πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα, με έδρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία συνεργάζονται έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα.

4. Μπορεί ο Πάροχος να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.);

Ο Πάροχος δεν θα διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε..

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα τηρεί ο Πάροχος  τα δεδομένα σας;

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με τον Πάροχο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια αυτής.

Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης ο Πάροχος δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής.

Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με τον Πάροχο ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση που δεν συνάψετε σύμβαση με τον Πάροχο  τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

Σε περίπτωση που προβλέπεται μικρότερος ή μεγαλύτερος χρόνος τήρησης των δεδομένων σας από το νόμο ή κανονιστικές πράξεις, ο ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων θα μειώνεται ή θα αυξάνεται ανάλογα. Τα έγγραφα τα οποία φέρουν την υπογραφή σας και στα οποία έχουν καταχωρηθεί προσωπικά σας δεδομένα δύνανται, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, να τηρούνται σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή.

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Τόσο εσείς όσο και οι υπάλληλοί σας (κάτοχοι της κάρτας), έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Τράπεζα, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας:

i. Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης, ανεξάρτητα από την πηγή συλλογής τους.

ii. Ο Πάροχος έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία του Παρόχου, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

iv. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως, στην εταιρεία μας στη διεύθυνση Αδριανείου 29, 115 25 Αθήνα ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Ο Πάροχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση του Παρόχου λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Ο Πάροχος θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από τον Πάροχο δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, ο Πάροχος δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων;

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση διεύθυνση Αδριανείου 29, 115 25 Αθήνα ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

9. Πώς προστατεύει ο Πάροχος τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο Πάροχος εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. 

Η παρούσα ενημέρωση αντικαθιστά, από τις 25.05.2018 (ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), κάθε άλλη προηγούμενη γενική ενημέρωσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Με τη συνεργασία των:

alphabank

first-data

ilyda

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information